сряда, 11 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ИНТЕЛИГЕНЦИЯ"

* ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И НАУЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ *
 1. Разговор на представители на интелигенцията - членове на независими структури и движения, на среща с ръководството на МВР, 02.01.1990 г.
 2. Строго секретно! Списък на кинодейци, взели участие в различни неформални групи, 10.03.1989 г.
 3. Строго секретно! Справка относно най-активните изменници на родината, служители и сътрудници на българската секция на радио "Свободна Европа", 10.03.1989 г.
 4. Строго секретно! Справка относно най-активните изменници на родината, служители и сътрудници на българската секция на радио "Свободна Европа", 10.03.1989 г.
 5. Секретно! Справка относно противообществени прояви с политически, криминален и  друг характер сред младежта в НРБ, 14.12.1976 г.
 6. Строго секретно! Доклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа  на органите на ДС сред художествено-творческата интелигенция и работещите в  средствата за масова информация, 14.09.1976 г.
 7. Седмична информационна сводка по обслужваните обекти от V група при отделение „В”, 09.06.1947 г.
 8. Строго секретно! Отчетен доклад за извършената агентурно-оперативна работа по линия  на „Вражеска интелигенция” в страната през 1959 г., 15.01.1960 г.
 9. Строго секретно! Справка на отдел 07 относно подривната дейност, провеждана от противника чрез  чуждестранните специализанти, аспиранти и преподаватели през периода 1974-1975 г., 06.01.1976 г.
 10. Строго секретно! Справка относно подривната дейност на противника и нейното  отражение сред интелигенцията през първото шестмесечие на 1975 г., 27.10.1975 г.
 11. Строго секретно! Справка относно някои нови моменти в подривната дейност на противника  сред дейците на научната и художествено-творческата интелигенция, 01.10.1975 г.
 12. Строго секретно! Справка относно данни за враждебни и нелоялни прояви в средите  на художествената интелигенция, 21.09.1975 г.
 13. Строго секретно! Справка относно подривната дейност на противника сред интелигенцията през първото тримесечие на 1975 г., 17.06.1975 г.
 14. Строго секретно! Справка на отдел 07 за оперативната обстановка по  направление на художествено-творческата и научна интелигенция през  периода 1970-1972 г., 29.11.1972 г.
 15. Строго секретно! Отчетен доклад за работата на работата на І отдел, управление VІ-ДС през 1970 г., 08.01.1971 г.
 16. Строго секретно! Справка относно някои нелоялни, враждебни и антиобществени прояви в средите на младата художествено-творческа интелигенция и учащите се във висшите учебни заведения по изкуствата, 09.02.1983 г.
 17. Строго секретно! Доклад относно агентурно-оперативната дейност на І отдел при управление VІ през първото тримесечие на 1975 г., 23.05.1975 г.
 18. Строго секретно! Справка за антисъветски прояви на отделни български граждани през периода 1979-1981 г. 14.09.1982 г.
 19. Строго секретно! Информация относно „Обстановката в българската секция на Радио „Свободна Европа”, 16 .03.1984 г.
 20. Строго секретна справка относно подривната дейност на противника и нейното отражение сред интелигенцията през първото шестмесечие на 1975г., 27.10.1975 г.
 21. Строго секретна информация относно опити на Давид Овадия да обработва общественото мнение за публикуване на книга на партизанския отряд „Антон Иванов”, подписана от началника на управление 06 на ДС ген. Петър Стоянов, 29.02.1984 г.
 22. Строго секретна информация относно изяснен сигнал за разпространени некролози с негативно политическо съдържание, 02.03.1983 г.
 23. Строго секретна информация относно идейно-неиздържан филмов сценарий на Христо Ганев, 29.03.1984 г.
 24. Строго секретна информация относно нелоялни изказвания на писателя Давид Овадия, 16.12.1985 г.
 25. Строго секретна информация относно: Подготвяне идейно-неиздържана книга от Блага Димитрова, 15.02.1984 г.
 26. Строго секретна справка относно данни за враждебни и нелоялни прояви в средите на художествената интелигенция, 21.09.1975 г.
 27. Справка за някои аспекти от дейността на Георги Марков. 07.07.1976 г.