сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно някои нови моменти в подривната дейност на противника сред дейците на научната и художествено-творческата интелигенция, 01.10.1975 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 35, л. 58-67)