вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Обстановката в районите с компактно население с възстановени имена към 27.05.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 36-39)