вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Планиране на мероприятия за работа сред турското население, 17.05.1974 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а.е. 2007)