вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Обстановката в страната към 07.06.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 171-173)