вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация "Поведението на Николай Кирилов Василев", изготвена по материали на VI у-ние ДС, 28.06.1988 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 506, л. 48-50)