вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Справка относно Проф. Добрин Спасов, изготвена по материали на VI у-ние ДС, 22.07.1988 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 506, л. 187-190)