вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка за контактите на служители от американското посолство с представители на КТ "Подкрепа", 18.10.1990 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 132, л. 37)