вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно предотвратени опити на група лица да създадат т. нар. "Дружество за правата на човека", 26.10.1988 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 54-56)