вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Относно поведението на д-р Константин Тренчев, след подпалването на партийния дом на 26.08.1990 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 132, л. 21-25)