вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Стенограма от проведена среща на ръководството на министерството по оперативната обстановка в страната на 13.02.1989 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на министерството.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 917, л. 5-38)