вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Информация относно: Приети във вестник "Народна култура" статии, в които се застъпват неправилни възгледи, 09.11.1988 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 152-154)