вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Информация относно: Опит за утвърждаване и популяризиране на т. нар. "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България", 07.12.1988 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 184-186)