вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Създадения "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България", 07.11.1988 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 113-118)