вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Информация относно: Създаден в София "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България", 05.11.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 103-112)