петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Доклад за резултатите от разглеждане състоянието на работата на VІ управление на ДС и дадените оценки и указания от ръководството на МВР, 26 декември 1974 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 23, л. 1-31)