петък, 1 март 2013 г.

Секретнo! Справка относно противообществени прояви с политически, криминален и друг характер сред младежта в НРБ, 14.12.1976 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 43, л. 116-120)