петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно подривната дейност на специализантите от САЩ пребивавали в НРБ през периода 1 януари 1974 до 30 май 1976 г. по линия на научния и културния обмен, 10.06.1976 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 26, л. 1-6)