вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Проведена среща с агент Димитър, 30.03.1990 г.АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 172 и гръб