вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно трафика на наркотици, валутно-контрабандната дейност и скрита транзитна търговия. 15.05.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 114, л. 58-79)