петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно някои нови моменти в подривната дейност на противника срещу НРБ, 28.06.1977 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 58, л. 49-55)