петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка за организираните остри враждебни прояви в някои от страните на социалистическата общност в края на 1976 и началото на 1977 г., 12.04.1977 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 58, л. 26-36)