петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно от особена важност! Докладна записка от началника на ІІІ у-ние ДС ген.-майор Георги Кръстев до зам.-министъра на вътрешните работи ген.-лейт. Мирчо Спасов относно: „Изпълнението на набелязаните в управлението мероприятия за усилване на разузнавателната и контраразузнавателната работа”, 20.10.1960 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1672, л. 16-22)