петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Изказване на ген.-полк. Григор Шопов на отчетно-изборно събрание на 12 ППО, 04.02.1977 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 63, л. 31-34)