вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Рапорт относно затрудненията при товарене на специално имущество на ТП "Кинтекс", 03.12.1990 г.АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 41 и гръб