вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Указания на заместник-началника на Разузнавателното управление на ГЩ по агентурната работа (АР) относно подобряване на взаимодействието между отдел „Оперативна техника” и оперативните отдели в планирането и осигуряването с легализационни документи и оперативно-технически средства, 12.11.1981 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 49, л. 1-10)