вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Инструкция за подготовката, запечатването и предаването (получаването) на дипломатическата поща от 10.06.1969 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. НА, а.е. 0652, л. 17-19)