вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Заповед на министъра на народната отбрана на НР България № 0081 относно преименуването на Разузнавателния курс към Военното разузнаване, 25.04.1956 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, оп. 214, дело № 2, л. 18-21)