четвъртък, 17 май 2012 г.

Строго секретна инструкция №І-57 за работата на органите на военното контраразузнаване при Държавна сигурност, подписана от министъра на вътрешните работи на 16.06.1957 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 32, л. 35-46)