четвъртък, 17 май 2012 г.

Строго секретна заповед №І-62 на министъра на вътрешните работи от 15.07.1957 г. относно „Взаимодействието на органите на управление V-ДС и останалите органи на Държавна сигурност за обезпечаване на държавната безопасност на въоръжените сили на НРБ”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 32, л. 65-69)