събота, 5 май 2012 г.

Заповед №І-71 на министъра на вътрешните работи от 24 февруари 1969г. относно „Обявява указ на Президиума на Народното събрание” (за преименуване на Министерството на вътрешните работи и държавната сигурност в МВР”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 113, л. 113)