събота, 5 май 2012 г.

Препис от указ №183 на Президиума на Народното събрание от 20 февруари 1969г. за преименуване на Министерството на вътрешните работи и Държавна сигурност


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 475, л. 4)