събота, 5 май 2012 г.

Препис от указ №504 на президиума на Народното събрание от 22 юли 1965г. за разделяне на Министерството на вътрешните работи на Министерството на вътрешните работи и Комитет за Държавна сигурност при Министерския съвет


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 145, л. 4)