събота, 5 май 2012 г.

Проект на указ за отделяне на Държавна сигурност от МВР и за обособяването й в Комитет за държавна сигурност при Министерския съвет от 1965г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 35, л. 51)