четвъртък, 10 май 2012 г.

Строго-поверително! Препис от протокол № 44 на Политбюро на ЦК на БКП от 06.02.1951г. за подобряване на работата на отдел осми на дирекция "Държавна сигурност"


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а.е. 3, л. 11-37)