събота, 5 май 2012 г.

Строго секретно! Заповед № І-2560 на министъра на вътрешните работи от 8 юли 1963г. относно „Обявяване решение на Политбюро на ЦК на БКП, постановление на Министерския съвет и указ на Президиума на Народното събрание за някои подобрения в ръководството на МВР” (създаване в рамките на МВР на Комитет за държавна сигурност)(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 57, л. 67-69)