събота, 5 май 2012 г.

Препис от протокол №178 на Политбюро на ЦК на БКП от 6 юли 1965г. за преустройство на Министерството на вътрешните работи


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 157, л. 6-9)