събота, 5 май 2012 г.

Препис от разпореждане №155 на Министерския съвет от 21 юли 1965г. за одобряване на проектоуказ за отделяне на Държавна сигурност от МВР и за обособяването й в Комитет за държавна сигурност при Министерския съвет


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 35, л. 49-50)