събота, 19 май 2012 г.

Строго секретно! Предложение относно „Инструктаж във връзка с провеждане на мероприятията за подмяна на турско-арабските имена”, 17.01.1985 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 254, л. 1-13)