четвъртък, 19 април 2012 г.

Инструкции за работата на МВР във връзка с подготовката и провеждането на изборите за XXVI-то ОНС на 18.11.1945 г. 15.09.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 1, а.е. 166, л. 83-85)