четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад относно агентурно-оперативната дейност на І отдел при управление VІ през първото тримесечие на 1975 г., 23.05.1975 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 35, л. 1-5)