четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно постигнатите успехи, слабости и недостатъци в борбата срещу идеологическата диверсия за противника за периода 1974-1975 г., 04.10.1975 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 23, л. 64-76)