вторник, 17 април 2012 г.

Изложение от Централната консистория на евреите в България, относно положението на българските евреи през фашисткия режим и след 9 септември 1944г. м. май 1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.361, л.6-8)