вторник, 17 април 2012 г.

Заповед на главния секретар при МВР, относно изселването на евреи – български и чужди поданици и на "инородци-турци". 27.08.1945г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.15)