четвъртък, 19 април 2012 г.

Недатиран и неподписан документ, озаглавен "Данните, въз основа на които бе осъден д-р Г. М. Димитров по наказателно дело № 296/45 год. – VI нак.отд." 1945-1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 13, оп. 1, а.е. 9, л. 9-10)