вторник, 17 април 2012 г.

Доклад от началник отделение в ДС до Министъра на вътрешните работи. Отнася се за изселването на български евреи в Палестина. 1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.13)