вторник, 17 април 2012 г.

Рапорт от разузнавач на ДС до началника на отделение „Б“ при ІІ управление на ДС, в който се съдържа план за започване на широка разузнавателна работа сред еврейското малцинство и по-специално сред живущите в София, 21.12.1945 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 1, а.е. 1740, л. 23-24)