четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Справка за оперативната обстановка в страната по линия на анонимна дейност в периода 1974-1977 г., 22.11.1977 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 74, л. 1а-5)