четвъртък, 19 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад на І-ва група, отделение „А” при І отдел по представения план от началника на отдела др. Ганев, 1947 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 140, л. 34-36)