събота, 21 април 2012 г.

Изложение от областния началник на народната милиция – гр. Стара Загора до директора на Народната милиция. Документът се отнася до работата на милицията по Закона за конфискация на придобитите по незаконен начин и чрез спекула имоти. 14.12.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.308, л.1-6)